Výmena a vrátenie

Reklamačný poriadok

1 . Formulár na vrátenie / výmenu tovaru:  kliknite na tento odkaz pre stiahnutie formuláru

2 . Vyplnení formulár prosíme vložiť do balíku ktorý posielate. 

Tovar je možné vrátiť/vymeniť do 14-tich pracovných dni (od prevzatia zásielky) bez udania dôvodu. Tovar muší byt vrátený kompletný a nepoškodený, inak vrátenie/výmena nebude schválená. Tovar vrátený dodávateľovi na dobierku nebude prijatý.

Všeobecné ustanovenia

Uplatnenie a postup vybavenia reklamácie sa riadi predpismi uvedenými v Občianskom zákonníku č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, v zákone č.455/1991 Zb. o živnostnenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a podľa zákona č.102/2014 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

Vzťahuje sa na tovar, ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.

K zakúpenému tovaru predávajúci je povinný dať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku s obchodným menom, identifikačným číslom a sídlom firmy. Ďalej dátumom predaja, názvom a množstvom výrobku, cenou jedného výrobku a celkovou cenou, ktorú spotrebitel zaplatí.

Záručné podmienky

Záruka sa poskytuje na 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia výrobku kupujúcim.

Záruka sa nevzťahuje na chybu, kvôli ktorej bola dojednaná nižšia cena – zľava.

Chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba reklamovať do 6 mesiacov od zistenia, najneskôr do skončenia záručnej doby. Po skončení záručnej doby právo na reklamáciu zaniká.  

Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady predanej veci.

Práva kupujúceho závisia od druhu a povahy vady veci.

Pri odstraniteľnej vade má spotrebiteľ právo aby bola bezplatne včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia rozhoduje predávajúci a je povinný bez zbytočného odkladu vadu odstrániť.

Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť chybný výrobok za bezchybný.

Pri neodstraniteľnej vade, ktorá bráni k riadnemu využívaniu výrobku má spotrebiteľ právo na výmenu výrobku alebo vrátenie kúpnej ceny.

V prípade výmeny výrobku spotrebiteľ dostane úplne nový výrobok.

Ostatné ustanovenia

Náklady na dopravu reklamovaného výrobku predávajúcemu hradí kupujúci.

Nárok na uplatnenie reklamácie zaniká v nasledujúcich prípadoch:

  • poškodením tovaru pri preprave. Takéto škody treba riešiť s prepravcom pri preberaní tovaru,
  • mechanickým poškodením a neopatrnou manipuláciou,
  • škody zapríčinené živelnou pohromou,

Na vybavenie reklamácie je stanovená lehota 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodol inak.

Predajca vedie o reklamáciách priebežnú evidenciu, ktorá musí obsahovať dátum vybavenia reklamácie.

 

Postup reklamačného konania

  • prevzatie reklamovaného tovaru predajcom
  • predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitejších prípadoch do piatich pracovných dní. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.
  • vypísanie reklamačného lístka s popisom chyby + priloženie faktúry
  • tovar, ktorý reklamuje spolu s reklamačným lístkom pošle na posúdenie výrobcovi
  • opraviteľnú chybu výrobca odstráni a výrobok pošle spotrebiteľovi, pri neopraviteľnej chybe výrobku pošle výrobca spotrebiteľovi nový tovar, resp. vráti kúpnu cenu výrobku.

 

Alternatívne riešenie sporov

Akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov no-line /RSO/. Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môžeate podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line /RSO/ na stránke:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Využitie alternatívneho riešenia sporu on-line šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez ďaľších finančných výdavkov.

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na info@tegatextil.sk